Zorgen we optimaal voor onze jeugd?

AJN Jeugdartsen

Er wordt veel beleid gevoerd op en rondom kinderen. Beleid dat een directe impact heeft op hun leven. Het bepaalt welke hulp en steun er beschikbaar is. Denk hierbij aan voorlichting en informatievoorziening op scholen, maar ook aan hulpverlening als kinderen tegen problemen aanlopen. Het is essentieel dat er getoetst wordt of we met het huidige beleid het juiste doen. Kortom: zorgen we optimaal voor onze jeugd ?

5e Rapport van het Kinderrechtencollectief

Sinds de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind door Nederland in 1995 rapporteert het Kinderrechtencollectief met inbreng van ngo’s en andere organisaties – waaronder dit jaar het Trimbos-instituut – over de situatie van kinderrechten in Nederland. Het vijfde rapport aan het VN-Kinderrechtencomité werd 30 april aangeboden aan demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis. Hierin staat informatie over de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten op het gebied van gegevensverzameling, middelengebruik en gamen.

Voorkom dataverzameling op losstaande eilandjes

cijfers over het (mentaal) welzijn van de Nederlandse jeugd. Op dit moment wordt  data over het (mentaal) welzijn van de Nederlandse jeugdnog niet optimaal verzameld. Er zijn nog te veel losstaande onderzoeken. Ook zijn er een aantal onderwerpen waar nog geen cijfers van bekend zijn, zoals landelijke cijfers over psychische stoornissen onder de 18 jaar of jongeren tot 18 jaar in de Generalistische Basis-ggz en Specialistische ggz. Dit maakt het lastig om een sluitend landelijk beeld te geven van het (mentaal) welzijn van de Nederlandse jeugd en de beschikbare zorg Door meer afstemming en eenduidigheid in definities en meetmethodes kunnen data van verschillende onderzoeken beter met elkaar vergeleken worden en worden trends zichtbaarder.

Vroegsignalering en juiste hulpverwijzing bij middelengebruik

Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren wordt in Nederland goed gemonitord. Zo weten we dankzij het EXPLORE onderzoek dat nog steeds veruit het meeste gebruik plaats vindt onder jongeren op het speciaal onderwijs. Dit soort gegevens helpen om landelijke preventieprogramma’s bij te stellen en door te ontwikkelen. Een voorbeeld is het preventieprogramma Helder op School waarbij lesmateriaal beschikbaar is voor verschillende onderwijstypen – waaronder het voortgezet speciaal onderwijs.
Preventie en vroegsignalering is belangrijk om te voorkomen dat jongeren (ernstige) problematiek ondervinden als gevolg van middelengebruik. Voor jongeren die onverhoopt toch problemen ontwikkelen kent Nederland een goede jeugdverslavingszorg. Maar weten jongeren en naaste volwassenen de weg hier naar toe goed te vinden? Een van de aanbevelingen van het Kinderrechtencollectief luidt dan ook: zet in op een goede doorgeleiding van jongeren naar de jeugdverslavingszorg.

Landelijke aanpak gamepreventie nodig

Terwijl de middelenpreventie al een aantal jaar loopt, staat de gamepreventie nog in de kinderschoenen. Ook wordt er nog beperkt gemonitord op gamegedrag onder jongeren. Het is noodzakelijk dat hier prioriteit aan wordt gegeven vanuit het beleid. En om écht vooruitgang te boeken moet er een landelijke aanpak gamepreventie komen.

We zijn er nog niet

Terug naar de hamvraag: zorgen we optimaal voor onze jeugd? Op het gebied van gegevensverzameling, middelengebruik en gamen is er zeker nog winst te behalen. En dat zijn slechts drie onderwerpen uit het rapport van het Kinderrechtencollectief. Er zijn goede stappen gezet.  Maar we zijn er nog niet. De terugkerende rapportage van het Kinderrechtencollectief helpt ons allen scherp te houden. Het helpt ons het oog op het einddoel te houden: optimale zorg voor onze jeugd.

Lees hier de 5e NGO-rapportage Kinderrechten in Nederland

Bron: Trimbos