Home > Vakinhoudelijk > (Her)registratie

Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist* of als  jeugdarts KNMG (profielarts) als de arts Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid, moet je ingeschreven staan in een van de registers van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt,  kun je je  herregistreren. Daarvoor moet je  aantonen dat je in de voorgaande periode van 5 jaar (de zogeheten beoordelingsperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed. 

*Voor ‘specialisme’ of ‘specialist’ steeds ‘geneeskundig specialisme en/of profiel’ of ‘geneeskundig specialist en/of profielarts KNMG’ worden gelezen.  De jeugdarts van de toekomst is te noemen als arts M+G.

Doel herregistratie

Het doel van herregistratie is tweeledig: 

  • borgen dat elke specialist die de specialistentitel draagt, aantoonbaar beschikt over voldoende deskundigheid in het eigen vakgebied;
  • de kwaliteit van de zorg bevorderen, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en het functioneren van de specialist. 

Herregistratie-eisen 

Herregisteren bij de RGS als specialist of als profielarts? Dan moet je voldoen aan verschillende eisen (artikel D.8. Kaderbesluit CGS). Als specialist of profielarts kun je je herregistreren als je in de 5 jaar die direct voorafgaan aan het verlopen van de registratie: 

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend. De werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar achter elkaar onderbroken zijn; 
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (DKB);
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan een evaluatie van uw individueel functioneren (EIF);
  • heeft deelgenomen aan een externe kwaliteitsevaluatie. 
  • Heeft deelgenomen aan intercollegiale toetsing. Klik hier voor een uitwerking van de herregistratie-eisen voor  Artsen Maatschappij en gezondheid en profielartsen of voor de Infographic “Herregistratie eisen in het kort”  

Herregistratie BIG-register 

Sta je als specialist ingeschreven in een register van de RGS en is jouw aanvraag voor herregistratie toegewezen? Dan hoef je geen herregistratie meer aan te vragen bij het BIG-register.  De herregistratie wordt automatisch door het BIG-register overgenomen. 

Deze automatische koppeling geldt niet voor profielartsen KNMG, aiossen die ingeschreven staan in het opleidingsregister en artsen die niet door de RGS zijn geregistreerd. Deze artsen moeten zelf bij het BIG-register een aanvraag indienen voor herregistratie. Het BIG-register bericht u hier in beginsel over. 

Meer informatie over herregistratie in het BIG-register.  Zie voor een volledige beschrijving van herregistratie de website van de KNMG.