Home > Standpunt schoolverzuim

Jeugdartsen, verenigd in de AJN Jeugdartsen Nederland, pleiten voor het stevig inzetten op het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim, waarbij de inzet van de jeugdarts essentieel is.

Bij schoolverzuim is een preventieve en integrale aanpak vanuit de context en het biopsychosociale model, inclusief medisch perspectief, noodzakelijk. De verbindende en coördinerende rol die een jeugdarts heeft rondom medische, psychosociale en pedagogische problematiek en het onderwijs is essentieel om tot duurzame oplossingen te komen in de driehoek waar een jeugdige zich in bevindt: jeugdige, ouders en onderwijs. Ook de erkenning van onderliggende medische problematiek bij schoolverzuim zorgt ervoor dat jeugdartsen het verschil kunnen maken. Jeugdartsen kunnen gemeenten en scholen adviseren met betrekking tot hun schoolverzuimbeleid.

Individu en collectief
Een adequaat schoolverzuimbeleid richt zich op zowel de individuele jeugdige met (verhoogd) ziekteverzuim en ongeoorloofd schoolverzuim, als op een collectieve schoolverzuim-aanpak.

  1. Inzet van de jeugdarts bij de individuele jeugdige met (verhoogd) ziekteverzuim: Bij de aanpak van ziekteverzuim kunnen jeugdartsen scholen ondersteunen. M@ZL biedt hierbij bewezen de meest effectieve zorg voor alle jeugdigen en moet via de jeugdarts beschikbaar komen voor alle jeugdigen in Nederland tot 23 jaar.
  2. Inzet van de jeugdarts bij de individuele jeugdige met (verhoogd) ongeoorloofd schoolverzuim: Aandacht voor medische problematiek bij ongeoorloofd schoolverzuim is essentieel. Jeugdartsen kunnen bij de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim leerplichtambtenaren en Regionale Meld- en Coördinatie-medewerkers ondersteunen.
  3. Collectieve schoolverzuim-aanpak: De AJN is voorstander van een integrale preventieve aanpak van schoolverzuim door school en ouders als onderdeel van een gezond en veilig schoolklimaat, zoals beschreven in ‘De gezonde school’, en stimuleert scholen hierbij van harte. Voor beïnvloeding van alle aan schoolverzuim gerelateerde gezondheidsfactoren heeft de jeugdarts van de regio, in samenwerking met de jeugdverpleegkundige, een onmisbare rol op scholen.

De AJN onderschrijft het belang om, samen met jeugdverpleegkundigen en andere spelers in het veld, de meerwaarde van inzet van de jeugdgezondheidszorg bij schoolverzuim te blijven onderbouwen en te laten zien.

In dit standpunt wordt uitgewerkt op welke manier de jeugdarts haar bijdrage kan leveren aan het terugdringen van ziekteverzuim door middel van M@ZL en aan het terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Klik hier voor de bijlage ter onderbouwing van het Standpunt schoolverzuim.

November 2018