Snel terug naar school is veel beter

Datum publicatie: 10-03-2015

De handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ biedt praktische adviezen om onnodig ziekteverzuim van leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aan te pakken.

Handreiking

Het doel is alle leerlingen in staat te stellen om minimaal een startkwalificatie te behalen. Daarvoor is het nodig problemen van kinderen tijdig te signaleren, zieke leerlingen te begeleiden, en onderscheid te maken tussen ziek en niet ziek, tussen belemmeringen en mogelijkheden. De begeleiding van leerlingen met ziekteverzuim is maatwerk en dient zo mogelijk vorm te krijgen in een individueel reïntegratieplan. In dit boek staat de gezamenlijke aanpak van scholen, jeugdgezondheidszorg en leerplicht centraal. Het laatste hoofdstuk bevat een checklist om begeleiding van ziekteverzuim in te voeren.

Voor wie?

De handreiking is gericht op leerkrachten, schooldirecteuren, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van ziekteverzuim in het onderwijs. Het boek is een uitgave van de vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), met een bijdrage van het het Nederlands Jeugdinstituut. Zie handreiking: handreiking-snelterugnaarschoolokt2010