Principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd

AJN Jeugdartsen

Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk bereikten een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. Dat schreven staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)  aan de Tweede Kamer. Hiermee is een grote stap gezet naar snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Voor de zomer zal de Hervormingsagenda Jeugd definitief worden vastgesteld.

Maatregelen

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.

 • Structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.
 • Aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen.
 • Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren.
 • Minder papierwerk en administratie, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.
 • Versterken wijkteams.
 • Betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs er voor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund.
 • Voorkomen en terugdringen  van zoveel mogelijk uithuisplaatsingen

Betrokken organisaties

 • Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)
 • Professionals – Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Aanbieders – BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.