Wat doet de AJN

Visie: Samen voor een gezonde jeugd

AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ.

De Jeugdarts van de toekomst is een arts Maatschappij en Gezondheid/jeugdgezondheid of Jeugdarts KNMG die brede sociaal-medische kennis inzet voor het zo gezond mogelijk, veilig en kansrijk opgroeien van alle kinderen en jeugdigen. Dit doet de arts M+G/Jeugdarts KNMG samen met de jeugd zelf, de ouders en partners in de maatschappij.

De arts M+G/Jeugdarts KNMG signaleert gezondheidsverschillen onder jeugdigen en gezinnen en verdiept zich in de maatschappelijke veranderingen die de gezondheidsverschillen beïnvloeden. De arts M+G/Jeugdarts KNMG maakt zich sterk om gezondheidsverschillen te verkleinen waardoor ieder kind zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgt op een gezond leven.

Structuur

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen regio-afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen hebben contact met leden binnen de JGZ-organisaties via de contactpersonen AJN. De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal ingeschreven leden. Daarnaast is er de ABC-raad, samengesteld uit de leden van het landelijk bestuur en vertegenwoordigers van de regionale afdelingsbesturen en commissies. De raad heeft een (verplichte) klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot informatie, meningsvorming en advies. De ABC-raad vergadert driemaal per jaar.

Jaarlijks vinden twee wetenschappelijke vergaderingen plaats ook wel de AJN dagen. Deze AJN dagen bestaan uit een leden deel, de algemene leden vergadering met aansluitend het wetenschappelijk deel.

Beleid

Om de doelstellingen van de AJN te realiseren stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan vast. Belangrijke onderwerpen zijn de Opleiding en positionering van de jeugdarts en ontwikkelingen in de JGZ en het RVP. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de volgende doelen:

  • Het formuleren van diverse standpunten gericht op de opgroeiende jeugd
  • Het vergroten van de invloed van de AJN op het wetenschappelijk beleid en onderzoek binnen de JGZ, de politiek en de publieke opinie.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen JGZ en 1e en tweedelijns gezondheidszorg.
  • Professionalisering en positionering van de AJN en de JGZ.

De AJN is vertegenwoordigd in diverse gremia waarin JGZ-beleid wordt voorbereid of bepaald en voert overleg met vele beroepsverenigingen, instellingen en onderzoeksinstituten werkzaam op het terrein van de zorg voor jeugd en de gezondheidszorg.

KAMG

De AJN is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). In de KAMG zijn alle artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) vertegenwoordigd. De activiteiten van de KAMG zijn gericht op de ontwikkeling van het vakgebied, de opleiding tot arts M&G en de belangenbehartiging van de beroepsgroepen. Een bestuurslid van het landelijk bestuur van de AJN maakt onderdeel uit van het bestuur van de KAMG en heeft tevens zitting in het dagelijks bestuur van de KAMG. voor meer informatie over de KAMG zie de website van de KAMG.

KNMG

Via de KAMG is de AJN aangesloten bij de KNMG. In de artsenfederatie KNMG zijn alle artsen verenigd. De KNMG is een relevante partner op landelijke niveau die de belangen van alle artsen behartigd. De KNMG ondersteunt haar leden ook op juridisch gebied. Indien de AJN op juridisch gebied vragen heeft kunnen wij bij hen terecht. meer informatie over de KNMG kan je vinden op de website van de KNMG.