Home > Jeugdarts gezocht voor: Richtlijn Signalering en aanpak radicalisering voor professionals in het jeugddomein

Kader
Het NJi heeft in samenwerking met beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW) de ontwikkeling van een Richtlijn Signalering en aanpak radicalisering bij jeugdigen geïnitieerd. Deze richtlijn wordt ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut (projectleiding Ron van Wonderen) in samenwerking met Stijn Sieckelinck (lector Hogeschool van Amsterdam). Zij vormen het projectteam.

Verkenning
Basis voor de ontwikkeling is een brede verkenning, waarin ook een knelpuntenanalyse onder jeugdprofessionals over dit onderwerp is uitgevoerd. Dit resulteerde in een aantal uitgangsvragen over de signalering en aanpak van radicalisering waarop de richtlijn een antwoord moet geven. Zie voor de rapportage van de verkenning de bijlage.

Planning
Het ontwikkeltraject start begin 2022. Planning is dat de richtlijn in het najaar in concept gereed is, waarna een commentaarfase en proefimplementatie volgt. Na verwerking van de feedback wordt de richtlijn in de loop van 2023 aangeboden aan de beroepsverenigingen ter autorisatie.

Evidence-based
Uitgangspunt is dat de aanbevelingen in de richtlijn gebaseerd zijn op de laatste stand van de kennis rond de signalering en aanpak van radicalisering. Hierbij gaat het zowel om wetenschappelijke kennis, als om praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid. Daarom worden wetenschappers, praktijkprofessionals én cliënten in het jeugddomein nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep
Dit organiseren we in een zogenoemde ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep.
In de ontwikkelwerkgroep is zowel wetenschappelijke, praktijkexpertise als ervaringsdeskundigheid betrokken. Als voorwerk stelt het projectteam de inhoudelijke teksten en conclusies op. In de ontwikkelwerkgroep wordt hierop gereageerd en worden, op basis van consensus, aanbevelingen opgesteld.

De ontwikkelwerkgroep komt gedurende het ontwikkeltraject enkele keren bij elkaar.

Deelname vraagt voorbereiding vooraf (leeswerk, formuleren van feedback) en een actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten. Ter voorbereiding kunnen de leden een korte training van twee dagdelen volgen.

De klankbordgroep bestaat voornamelijk uit praktijkprofessionals en wordt vooral geraadpleegd rond onderwerpen waar een brede consensus onder professionals van belang is.

Voor deelname aan beide groepen is een vacatievergoeding beschikbaar.

Heb je vragen over het ontwikkeltraject of wil je je aanmelden voor deelname aan van beide werkgroepen, meld je uiterlijk 8 maart aan via secretaris@ajnjeugdartsen.nl