Home > RGS zoekt: visitatoren voor specialisme M+G

Voor het specialisme Maatschappij + Gezondheid en de profielen ontstaat er behoefte om in het najaar van 2021 te voorzien in een aantal nieuwe visitatoren. De inschatting is dat er 2 visitatoren nodig zijn om de komende jaren evaluatiebezoeken te kunnen uitvoeren. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voor het in standhouden van erkenningen heeft de RGS beschikking over visitatiecommissies met visitatoren.

Als visitator van cluster 3 werk je rechtstreeks onder aansturing van de secretarissen en het bureau RGS. Bekijk het functieprofiel. Het heeft de voorkeur als je geregistreerd bent als arts Maatschappij + Gezondheid. Als visitator van de RGS doe je -na de visitatietraining en een inwerkperiode- minimaal 2 visitaties per jaar, meestal in tweetallen. Voor een visitatie ontvang je een vergoeding. Op dit moment is deze 702 euro per visitatie.

Selectie
Past dit bij jou? Reageer dan voor 1-8-2021 aan bureau@kamg.nl.  Het KAMG bestuur selecteert 2 leden en draagt deze voor 1 september 2021 voor aan de RGS. Na de voordracht volgt een oriënterend gesprek met de secretarissen van cluster 3 en een visitatietraining, waarna de visitatoren door het bestuur van de RGS worden benoemd.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Edwin Spoelstra of Rob van der Meer via RGS@fed.knmg.nl of 088 – 440 43 48.