Home > Jeugdarts gezocht voor: Herziening Richtlijn Middelengebruik

Kader
Het NJi heeft in samenwerking met beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW) de herziening van de Richtlijn Middelengebruik geïnitieerd. Het Trimbos Instituut, de richtlijn ook heeft ontwikkeld, voert de herziening uit, in samenwerking met een herzieningswerkgroep.

Herziening van de richtlijn
De Richtlijnen voor jeugdprofessionals zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Daarnaast is aan de hand van praktijkervaringen input voor de herziening  verzameld. Op basis hiervan d zijn een aantal thema’s voor het herzieningstraject vastgesteld. Voor de herziening van de richtlijn Middelengebruik gaat dit onder andere om de verbreding van de richtlijn naar andere sectoren in het jeugddomein en actualisatie van instrumenten en bronnen. Wil je meer lezen over de herziening van een richtlijn? Kijk op deze pagina. Hier vind je informatie over hoe we tijdens een herziening te werk gaan.

Planning
Het herzieningstraject van de Richtlijn Middelengebruik start begin 2022. Planning is dat de richtlijn in het najaar volledig is herzien en opnieuw gepubliceerd kan worden.

Evidence-based
Uitgangspunt is dat de aanbevelingen in de richtlijn gebaseerd zijn op de laatste stand van de kennis rond middelengebruik. Hierbij gaat het zowel om wetenschappelijke kennis, als om praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid. Daarom worden wetenschappers, praktijkprofessionals én cliënten in het jeugddomein nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep
Dit organiseren we in een zogenoemde herzieningswerkgroep en klankbordgroep. 

Herzieningswerkgroep. Een herzieningswerkgroep bestaat uit ongeveer zes tot acht personen met een diverse achtergrond. Zowel praktijk- en wetenschappelijke expertise als ervaringsdeskundigheid worden betrokken. In samenwerking met het projectteam gaat de herzieningswerkgroep aan de slag met de actualisatie van de richtlijn. De leden van de herzieningswerkgroep komen ongeveer drie tot vier keer (online) samen, over een periode van ongeveer zes maanden Tijdens deze bijeenkomsten worden de voorgenomen actualisatiepunten geconcretiseerd. De herzieningswerkgroep gaat na wat mogelijke consequenties zijn voor de aanbevelingen van de richtlijn (op basis van consensus).  Dit vraagt voorbereiding: het lezen van de voorgenomen wijzigingen in de richtlijn en het formuleren van feedback. De herzieningswerkgroep wordt gedurende het hele proces van herziening betrokken. Voor deelname aan de herzieningswerkgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat voornamelijk uit praktijkprofessionals uit diverse werkvelden (bijv. wijkteam, jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugd-lvb, jeugd-ggz). De klankbordgroep komt ongeveer twee keer (online) samen.  Tijdens deze bijeenkomsten worden voorgenomen aanpassingen van  de richtlijn getoetst bij de deelnemers.  Voornamelijk onderwerpen waarbij een brede consensus onder professionals van belang is, zijn onderwerp van gesprek. Deze bijeenkomsten vragen voor de leden van de klankbordgroep vooral een actieve praktijkinbreng tijdens de bijeenkomsten.  Voor deelname aan de klankbordgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Heb je vragen over de herziening of wil je je aanmelden voor de herzieningswerkgroep of de klankbordgroep? Meld je uiterlijk 8 maart aan via secretaris@ajnjeugdartsen.nl