Home > Nieuws > Nieuws vak > Taalbarrières opheffen: Handreiking voor inzet tolk

Ieder mens heeft recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Taal mag daarbij geen obstakel zijn. Wij pleiten in dit project voor medisch-ethisch, juridisch en financieel verantwoord omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein.

Taalbarrières opheffen
Een zorgverlener die te maken krijgt met een anderstalige patiënt moet inschatten of een taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Om in te kunnen schatten of een tolk moet worden ingeschakeld heeft de Johannes Wier Stichting een handreiking gemaakt. Hierin staat ook hoe een tolk geregeld kan worden en tips voor gespreksvoering met een tolk.