Home > Nieuws > Nieuws AJN > Pleidooi voor borging kwaliteit van zorg voor asielzoekers-kinderen

Met bijgaande brief heeft AJN Jeugdartsen Nederland bij de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), en de Directeur Uitvoering bij het COA, aandacht gevraagd voor haar zorgen over de borging van de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen. Dit in relatie tot de ontwikkelingen rondom de openbare aanbesteding van deze zorg.

Brief AJN
Lees hieronder de inhoud van de brief die AJN Jeugdartsen Nederland maandag 24 juni 2019 verstuurde.

*In cc ging de brief ook naar diverse ministeries, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en GGD GHOR Nederland:

Utrecht, 23 juni 2019

Geachte heer Schoenmaker en mevrouw Helder,

Middels deze brief uiten wij onze zorgen over de openbare aanbesteding en de mogelijke toekomstige uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor asielzoekerskinderen door een andere (landelijke) partij dan GGD GHOR Nederland.

Asielzoekerskinderen vormen een kwetsbare groep en hebben net als alle kinderen in Nederland het recht om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien. Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben alle kinderen in Nederland recht op preventieve gezondheidszorg ongeacht hun achtergrond. Asielzoekerskinderen verdienen daarom net als alle kinderen in Nederland een gelijkwaardige en volwaardige JGZ. Dit staat tevens beschreven in het inspectierapport naar aanleiding van het Thematisch Toezicht JGZ 2016-2017 (‘Jeugdgezondheidszorg actief’, 2017) en in de Europese minimumnormen voor de opvang van asielzoekers. Een volwaardige JGZ betekent een JGZ die meer omvat dan een intake en vaccinaties.

Op 8 mei 2019 hebben wij kennis genomen van de openbare aanbesteding voor de uitvoering vanaf 2020 van de JGZ voor asielzoekerskinderen in COA opvanglocaties. De uitvoering van JGZ voor asielzoekerskinderen is onderdeel van Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA). Naast GGD GHOR Nederland heeft zich nog een andere (landelijke) partij aangemeld. De rechtmatigheid van de aanbesteding wordt op dit moment juridisch onderzocht. Hierover is tot op heden nog geen duidelijkheid.

Op dit moment wordt de JGZ PGA uitgevoerd door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vanuit JGZ-organisaties. Zij doen verpleegkundige intakes, medisch onderzoek, stellen de vaccinatiestatus en het (inhaal)vaccinatieschema vast, voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit, alsmede preventieve gezondheidsonderzoeken volgens het Landelijk Professioneel Kader JGZ. Hierbij bieden zij zorg op maat aan kinderen en gezinnen met dezelfde kwaliteit van zorg als in de reguliere JGZ. Dit is zo sinds het contract met de Medische Opvang Asielzoekers in 2009 werd opgezegd met als doel een nieuwe inrichting van zorg naar een rechtstreeks contact tussen asielzoeker en de reguliere zorg. Al ruim voor die tijd is er door de betrokken organisaties (COA, GGD-en en Inspectie voor de Gezondheidszorg) alles aan gedaan om JGZ zo regulier mogelijk te beleggen.

Wij zijn van mening dat voor een goede kwaliteit en duurzaamheid van de JGZ PGA het blijvend van belang is dat deze zorg zo regulier mogelijk wordt georganiseerd met goed opgeleide en ervaren JGZ-professionals, die deel uitmaken van de reguliere JGZ.

Kenmerkend voor de JGZ is een integrale benadering van het kind in de context van gezin en omgeving en met kennis van de normale ontwikkeling. Er is aandacht voor preventieve voorlichting en advisering, demedicalisering, tijdige signalering en vroege opsporing en de juiste (gezondheids)zorg of (jeugd)hulp erbij halen. Daarnaast is er samenwerking met scholen, wijkteams en gemeenten, huisartsen en vele anderen. Ook adviseert JGZ op basis van individueel verkregen informatie over een collectieve aanpak op lokaal en landelijk niveau. JGZ-professionals werken onder kwaliteitsstandaarden, maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en zijn ingebed in een structuur van bijscholing.

Voor een goede continuïteit en kwaliteit van zorg is het noodzakelijk dat zorgverleners die nu JGZ PGA bieden dit kunnen blijven doen. De bestaande contacten en samenwerking met COA, GZA, jeugdzorg en de lokale gezondheidsketen zijn essentieel voor een goede uitvoering van de JGZ. Voor januari 2019 (in pilots) en na de overheveling van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen naar gemeenten is er intensief gewerkt aan een goede samenwerking met de lokale jeugdketen. De bestaande samenwerking met de reguliere JGZ maakt een goede overdracht mogelijk na zelfstandige huisvesting.

Wij zien het als onrealistisch voor een organisatie zonder ervaring in de uitvoering van JGZ om voor asielzoekerscentra in het hele land in korte tijd JGZ-dienstverlening op te zetten en de overdracht vanuit de huidige JGZ te organiseren. Dit impliceert risico’s voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare groep kinderen (en hun ouders).

Graag horen wij van u hoe u de kwaliteit van JGZ PGA voor asielzoekerskinderen gaat borgen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Hoogachtend, AJN Jeugdartsen Nederland

Astrid Nielen, Voorzitter Bestuur