Home > Nieuws > Nieuws AJN > JGZ biedt onderwijs support bij heropening scholen

Het onderwijs kan rekenen op full support van de jeugdgezondheidszorg bij het (gedeeltelijk) heropenen van de scholen en kinderdagverblijven. ‘Samen staan we sterk voor alle kinderen en ouders die ons juist nu het hardst nodig hebben’, aldus GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, V&VN jeugd en innovatie- en kenniscentrum NCJ.

De JGZ heeft een landelijk dekkend netwerk, kennis en expertise op het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen, kent de kinderen op de scholen en kan helpen om zorgen en vragen van ouders, kinderen en leerkrachten (digitaal) te bespreken. Hiermee hoopt de JGZ de werkdruk op leraren te verlagen en er gezamenlijk voor te zorgen dat kinderen en ouders alle aandacht hebben die straks nodig is, en met name aandacht voor de kwetsbaren.

De maatschappelijke opdracht van de jeugdgezondheidszorg is bij te dragen aan gezonde generaties. Het onderwijs heeft de opdracht bij te dragen aan kansrijke generaties. Samen kunnen wij – juist nú – de basis leggen voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van generaties kinderen. In de nieuwe werkelijkheid.

De sector jeugdgezondheidszorg:

  • Heeft een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk en kent de kinderen op Nederlandse scholen. Met deze kennis kunnen zij aansluiten met passende ondersteuning, bijvoorbeeld de JGZ als (online) aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten om zorgen en vragen over welbevinden te bespreken. Waar nodig kunnen JGZ-professionals er deskundig advies bij halen zoals (lokale) partners in het sociaal en medisch domein. Het belang van het kind staat voorop. Bovendien ontlast dit de leraren, die hun handen vol hebben aan het bieden van onderwijs.
  • Is vanuit preventie vakman in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen en vragen rond het welbevinden van leerlingen. Denk aan het herkennen van stress, angst, eenzaamheid en negatieve gedachten en gevoelens bij kinderen. Met het onderwijsteam kan besproken worden wat de school op dit vlak nodig heeft.
  • Beschikt over wetenschappelijk onderbouwde kennis en expertise over sociaal-emotionele ontwikkeling, stressreductie, normaliseren, demedicaliseren, veerkracht, weerbaarheid, bewegen, slapen en voeding. JGZ-professionals kunnen ook kennis inbrengen wat betreft hygiëne, geschikte looproutes, afstand houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten.
  • Zet evidence based interventies in voor kinderen en jongeren, zoals M@ZL en GIZ. En ook voor ouders en de thuissituatie zoals SamenStarten en Stevig Ouderschap. De relatief geringe maatschappelijke investering levert substantieel maatschappelijk rendement. De ondersteuning hoeft niet uitgesteld te worden.
  • Werkt al jarenlang volgens protocollen en richtlijnen en is partner van het RIVM met het Rijksvaccinatieprogramma en screeningsprogramma’s. Door de korte lijnen wordt lokaal maatwerk – dat zich flexibel aanpast aan de veranderende kennis – mogelijk.

Preventie: dé reservebuffer
Dagelijks zetten ruim 6.000 professionals zich in om bij te dragen aan de gezondheid en het levensgeluk van alle kinderen en hun ouders in Nederland. JGZ is meer dan het consultatiebureau en de vaccinaties en groeicurves. JGZ is in deze tijd een gesprekspartner over onderwerpen als stress, gezondheid, weerbaarheid, armoede, mishandeling, mediagebruik en uitsluiting. En niet alleen voor de kinderen, ouderschap vraagt schouderschap. Dus ook voor ouders staat de JGZ klaar. Deze coronacrisis leert ons dat we reserves nodig hebben, lange termijn buffers, om rampen te voorkomen. De JGZ vormt deze buffer. Investeren in preventie loont en is dé reservebuffer voor toekomstige generaties.  

JGZ Preventieagenda
Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede jeugdgezondheidszorg (JGZ) agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen (zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede) die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.

Stressvolle omstandigheden voor een kind, die frequent voorkomen of langdurig aanhouden leiden tot schadelijke stress en zijn daarmee van grote invloed zijn op hun gezondheid en later functioneren; literatuuronderzoek naar chronische stress tijdens het opgroeien (ook wel Early Life Stress genoemd).

Door te investeren in slimme samenwerking, waardevol vakmanschap en impactvolle praktijkkennis werken we aan de beste JGZ voor ieder kind. Lees hier de brief naar het ministerie van OCW