Home > Nieuws > Nieuws vak > Handreiking verstrekken persoonsgegevens

De nieuwe handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’  gaat in op welke wetgeving van toepassing is bij het delen van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht en welke algemene beginselen en grondslagen voor informatie uitwisseling daaruit volgen.

Betere samenwerking

De handreiking is ontwikkeld door de NVO en bedoeld als ondersteuning voor jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners bij het verstrekken van persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen aan de gemeente bij jeugdhulp. De ambitie is hiermee bij te dragen aan een betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten in gevallen waar discussies over gegevensverstrekking dit nu nog bemoeilijken. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd onderschrijven deze handreiking.

Wat vind je in de handleiding?Er wordt toegelicht waarom het standaard uitvragen van zorginhoudelijke informatie uit het hulpverleningsdossier (bijvoorbeeld bij alle verlengingsverzoeken) niet is toegestaan en waarom toestemming door de ouders en/of jeugdige daarvoor meestal geen oplossing is.

Ook wordt ingegaan op de verschillende routes die ouders en/of jeugdige kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld een hulpvraag bij een wijkteam/gemeente of via de huisarts en vervolgens wat dat betekent voor de informatieverstrekking.

Ook wordt uitgelegd dat gemeenten meerdere taken hebben en informatieverzoeken ‘met verschillende petten op’ kunnen doen. De petten (bijvoorbeeld hulpverlener, casusregisseur of beslisser over jeugdhulp) bepalen welke informatie gevraagd mag worden. Hier maken we ook duidelijk waarom bepaalde combinaties van taken onwenselijk zijn.

Tot slot wordt uitgelegd hoe en waarom het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp door gemeenten beter kan plaatsvinden via het gesprek  met jeugdhulpaanbieders over populatie kentallen en trends dan de kwaliteit trachten te beïnvloeden via het sturen op individuele beschikkingen/toeleidingen/voorzieningen.

Webinar

Op maandag 18 september ( 19.00-20.00 uur) is er een webinar over de handreiking. Dit webinar is gratis voor leden van de NVO en voor leden van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd. Op de website van de NVO kun je je hier inschrijven. Bron: NVO