Home > Nieuws > Nieuws vak > Gespreksvoering in de JGZ

Bron: GGDGHOR

Dertien bestaande JGZ-richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen werden systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie.
De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en JGZ-professionals. Hoe wensen ouders en jongeren benaderd te worden door de JGZ-professionals? Wat ervaren JGZ-professionals als bevorderende en belemmerende factoren?
Op basis van deze input is een lijst met tips en aanbevelingen rond gespreksvoering opgesteld, die in werksessies verder geordend zijn. Uitkomsten zijn 25 kernvaardigheden voor gespreksvoering, een beschrijving van twee veelgebruikte gespreksmodellen (motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken) en aanbevelingen voor de praktijk.
De opbrengsten van het project zijn opgenomen in A) een gesprekskaartenset die ook digitaal beschikbaar is. Verder is B) een bureaukaart gemaakt waarin een compact overzicht gegeven wordt van vier aandachtsgebieden van gespreksvoering (professioneel handelen – basis gespreksvaardigheden, versterken relatie van de professional met ouders/jeugdige, versterken eigen kracht van de ouder/jeugdige, en coachende rol van de professional) in vier categorieën (acties, kennis, adviezen en inzichten die uitnodigen tot reflectie). Tenslotte is er voor richtlijn-ontwikkelaars C) een informatiedocument ontwikkeld waarin de 25 kernvaardigheden, gespreksmodellen en aanbevelingen voor de praktijk beschreven worden. Deze kunnen in toekomstige (modulaire) JGZ-richtlijnen meegenomen worden ter ondersteuning van de JGZ-praktijk.

Informatie over het project: ZonMw.nl

Downloads en bestellen:
A. Gesprekskaarten: Trimbos.nl
B. Bureaukaart: Trimbos.nl
C. Informatiedocument: TNO.nl { repository: De Wolff, Meije, De Graaf, & Klein Velderman, 2020}