Home > Nieuws > Nieuws vak > Polarisatie door de ogen van jeugdprofessionals

Jeugdprofessionals in de wijken zien radicalisering en polarisatie onder jongeren. Voorheen speelde religie hierbij een nadrukkelijke rol, maar tegenwoordig zijn dat een toenemend wantrouwen richting de overheid, radicaal rechtse ideeën en complottheorieën. Dat blijkt uit de publicatie ‘Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals‘ van De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Jeugdinstituut.

Preventie

Jeugdwerkers pleiten voor een breder perspectief op radicalisering en polarisatie onder jongeren dan alleen het veiligheidsperspectief. Zij benaderen zelf de problematiek meer als een zorgvraagstuk en leggen de nadruk op preventie. Omdat gemeenten deze thematiek vaak bekijken vanuit de veiligheidsinvalshoek, zijn de jongerenwerkers niet altijd in beeld terwijl zij het wel als hun taak beschouwen om iets te doen tegen de toenemende polarisatie.

De jeugdprofessionals pleiten dan ook voor het verkleinen van de scheiding tussen het zorg- en veiligheidsdomein zodat samen kan worden opgetrokken vanuit gemeenschappelijke doelen en urgentie. De jongerenwerkers willen in deze samenwerking graag meer aandacht voor preventie en de rol die zij daarbij kunnen spelen.

Kennisuitbreiding

Daarnaast willen de jeugdwerkers zelf graag beter getraind worden in gespreksvoering. Ook is er behoefte aan meer verdieping op thema’s als polarisatie, radicalisering en online beïnvloeding. Verder is het wenselijk dat de informatie-uitwisseling met andere professionals in de wijk, met collega’s binnen de eigen organisatie én in de regio verbetert.

Zie ook Rapport Aansluiting jongerenwerk in preventieve wijkaanpak polarisatie en radicalisering 

externe link

Bron: Expertise-unit Sociale Stabiliteit