Niet naar school door corona: Handelingskader thuiszitters

AJN Jeugdartsen

juni 2021

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid hebben, waardoor een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om elk risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind weg van school.

Werkbare afspraken

Het is belangrijk dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Het inzetten van drang en dwang (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog op school te krijgen, is in zo’n situatie niet passend.
Vertegenwoordigers vanuit OCW, VWS, PO Raad, VO-raad, Onderwijsinspectie, VNG, Ingrado, Balans, Ouders & Onderwijs, Ieder(in), LBBO, LVAK, AVS, RvdK en AJN kwamen bijeen om gezamenlijk deze ouders onder de aandacht te brengen, zie het Handelingskader thuiszitters.

NB: nieuwe versie handelingsadvies: Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen 26 juni 2023