Kennisagenda preventie 2021: mentale gezondheid op de agenda

AJN Jeugdartsen

De Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ is door het kennisplatform Preventie geactualiseerd en aan plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid, Charles Wijnker aangeboden. In deze versie van de kennisagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid.

Mentale gezondheid

De actualisatie is onderdeel van de opzet van de kennisagenda als “rolling agenda”, die regelmatig wordt bijgewerkt en de actuele ontwikkelingen nauwgezet volgt. Sinds de coronacrisis is het belang van mentale gezondheid nog sterker in de aandacht gekomen. Dat blijkt onder meer uit de verkenning die momenteel door VWS wordt uitgevoerd gericht op een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. De aanbevelingen uit de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ kunnen behulpzaam zijn bij deze verkenning.  De aanbevelingen zijn nuttig voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en de praktijk, omdat ze bloot leggen naar welke thema’s op het gebied van mentale gezondheid meer onderzoek moet worden gedaan, en hoe bestaande kennis beter benut kan worden.

Concretisering

Naast de actualisatie (mentale gezondheid) zijn ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. Concrete handvatten en inzichten worden geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor (integrale) kennisvraagstukken op bovengenoemde terreinen.

Vervolgstappen

Het kennisplatform Preventie spreekt de ambitie uit om samenwerking op de verschillende terreinen te intensiveren en door de inbreng van kennis, de gezondheid van mensen te bevorderen. Deze geactualiseerde kennisagenda streeft ernaar om vanuit de kracht van kennis, deze verbinding mede te leggen en te versterken. Dit is in lijn met het startpunt van de kennisagenda, toen staatssecretaris Paul Blokhuis en tevens opdrachtgever in januari 2020 met de leden van het kennisplatform preventie sprak en benadrukte hoe belangrijk de wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid is voor preventie.

Kennisplatform Preventie

Het kennisplatform dat de kennisagenda heeft opgesteld is een initiatief van het Ministerie van VWS. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk, en wordt inhoudelijk begeleid door de Chief Science Officer van VWS prof. dr Caroline Baan. Het kennisplatform wordt voorgezeten door prof. dr. Henk Garretsen. Het platform heeft de opdracht gekregen om een dynamische kennisagenda op te leveren en deze jaarlijks te actualiseren. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS.

Bekijk de kennisagenda 2021

Bron: ZonMW