Inwerkingtredingsdatum ‘Prenataal huisbezoek door JGZ’: 1 juli 2022

AJN Jeugdartsen

In overleg met de VNG is besloten te streven naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’, namelijk 1 juli 2022. De reden hiervoor is het volgende:

Op 26 oktober heeft de commissie van VWS van de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord (schriftelijke beantwoording van vragen door VWS) in haar procedurevergadering behandeld. Bij de behandeling hiervan hebben leden van fracties aangegeven nogmaals vragen te hebben. Om inwerkingtreding op 1 januari haalbaar te laten zijn, zou de beantwoording door VWS op 12 november in de Kamer moeten liggen voor behandeling in de procedurevergadering EK van 16 november.

Gelet erop dat pas gisteren de conceptvragen door VWS zijn ontvangen is dat, zeker met het oog op een zorgvuldige beantwoording, niet realistisch. Daarom is 1 januari 2022 niet langer meer haalbaar.