Geweld vaker gestopt sinds start programma “Geweld hoort nergens thuis”

AJN Jeugdartsen

Eindrapportage over het programma
Geweld hoort nergens thuis

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze eindrapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen, en dat de werkzame elementen van een effectieve aanpak actief en op eigen initiatief worden geïmplementeerd door gemeenten, Veilig Thuis, politie en justitieorganisaties en andere belangrijke ketenpartners.

Geweld nam af

Uit onderzoek in 2014 bleek dat partnergeweld en kindermishandeling anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis in alle gezinnen nog altijd voortduurden. Inmiddels lukt het bij drie op de tien gezinnen om het geweld in deze periode helemaal te stoppen. Maar in 53 procent van de gezinnen komt na anderhalf jaar nog wel veelvuldig en ernstig geweld voor. Dit tekent zowel de belangrijke vooruitgang die geboekt wordt als de lange weg die nog te gaan is.

De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet betekenen niet dat na 2021 het einddoel van het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is behaald. Het duurzaam op een hoger niveau krijgen van de aanpak vraagt een langere adem. Daarnaast kent de complexe problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling veel meer aspecten dan binnen het programma GHNT aan bod hebben kunnen komen. Er ligt hier bovenal een belangrijke opgave voor de samenleving in volle breedte om het geweld onder ogen te zien en bespreekbaar te maken voor zowel slachtoffers, plegers, omstanders en professionals vanuit het besef dat onmacht veelal de achtergrond ervan vormt. Niettemin is in een aantal opzichten de geambieerde doorbraak van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zichtbaar geworden. Het programma GHNT heeft in het bijzonder een rol kunnen spelen bij het versterken van de professionele samenwerking in en tussen het zorg- en veiligheidsdomein, het verhogen van de effectiviteit van hulpverlening en het samenbrengen van signalen van onveiligheid.

Verwacht mag worden dat doorontwikkeling van deze elementen in heel Nederland ertoe zal leiden dat het geweld in meer gezinnen sneller en duurzamer stopt. Dit vraagt blijvende aandacht op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

Lees het eindrapport geweld-hoort-nergens-thuis-eindrapportage