Home > Agenda > Overig > KAMG Congres 2022: Gezond leven: eigen keuze of privilege? – Online
17 februari, 2022
van: 10.00 tot: 16.10
Online,

Tijdens het KAMG-congres 2022 met als thema ‘Gezond leven: eigen keuze of privilege?’ gaan we uitgebreid in op vragen als: Welke kansen ziet de arts Maatschappij + Gezondheid tot enerzijds het bevorderen van een betere en gezonde leefstijl, anderzijds het komen tot een gezonde woon- en leefomgeving, dit om daarmee toekomstige gezondheidsproblemen te voorkómen? Hoe kunnen we bij deze missie de krachten bundelen met bijvoorbeeld artsen in het curatieve domein of partners in het sociale domein? En de centrale vraag hierbij is, bij wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt om te komen tot een gezond leven en welke beperkingen zijn hierbij aan te geven.

Leefstijl en directe woon- en leefomgeving hebben een enorme invloed op onze gezondheid en welbevinden. Zorg, gedrag, gezondheid en preventie staan momenteel in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling. Als gevolg van impact die de COVID-19 pandemie heeft op de samenleving is dat nu nog meer het geval dan in de afgelopen decennia. En terecht. De coronacrisis heeft het belang van de inzet op versterking van de publieke gezondheidszorg en preventie overtuigend onderstreept. Duidelijk wordt wie immers extra kwetsbaar zijn voor het virus.

In het vraagstuk over volksgezondheid en de toekomst van de zorg staan het nemen van collectieve en individuele verantwoordelijkheid voor de gezondheid van burgers centraal. De bescherming van de volksgezondheid en de betaalbaarheid van de zorg spelen in de discussie hierover een belangrijke rol. Afgelopen jaren hebben deze aspecten niet de prioriteit gekregen die ze verdienen. Het betaalbaar en toegankelijk houden van goede zorg en het gezond houden van de bevolking vereisen een verschuiving van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid, met daarbij nadruk op preventie.

Artsen Maatschappij + Gezondheid spelen hierbij een belangrijke rol door het verbinden van hun medische expertise met het onderzoeken en implementeren van hoe te komen tot effectieve preventie. Zij signaleren op vele terreinen belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen. Artsen Maatschappij + Gezondheid kijken met een 360º blik naar de gezondheid van (kwetsbare) groepen in ons land en hoe die op een positieve wijze is te beïnvloeden. Niet het behandelen van ziekte, maar preventie is hierbij het uitgangspunt, met daarbij alle focus op gedragsbeïnvloeding.

Momenteel worden veel mogelijkheden voor het bereiken en handhaven van een betere gezondheid voor veel kwetsbare groepen in de samenleving onbenut gelaten. Dit is te betreuren want Nederland heeft te maken met een aantal hardnekkige problemen op het gebied van het instandhouden van een ongezonde leefstijl, inrichting van een gezonde woon- en leefomgeving, het komen tot een effectieve preventie en het betaalbaar houden van de zorg. De toename van luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld kanker hebben een onmiskenbare relatie met niet alleen een ongezonde leefstijl, maar ook een ongezonde en onveilige leefomgeving.

Accreditatie is aangevraagd

Meer informatie: KAMG