Home > De Jeugdarts > Vernieuwing opleiding

Opleiding Maatschappij & Gezondheid
Veranderingen en veelgestelde vragen:

Informatie over de verschillende opleidingen, de sollicitatieprocedure, een FAQ en meer is sinds 1 juni 2018 te vinden op www.artsmg.nl

KLIK HIER voor berichtgeving 21 oktober 2019

KLIK HIER voor de update van april 2018

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden met onderwijs als aandachtsgebied via: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Het competentieprofiel van de arts M&G is medio 2015 vastgesteld door het bestuur van de KAMG en omvat de huidige profielcompetenties. Als doel is gesteld: In 2025 is er een specialisme arts M&G en worden alle artsen M&G volgens hetzelfde opleidingsplan, vanuit de verschillende deskundigheidsgebieden, opgeleid.

Terugblik

Uitwerking met KBA’ s

Voor de inhoud van de opleiding waren de kerntaken van de publieke gezondheid leidend (beschreven door Jambroes in 2013). Per thema werden Kritische Beroepsactiviteiten (KBA) vastgesteld. KBA’s vormen samen het geheel van elementen die een beroep karakteriseren. Zij geven een specifiek beeld van de praktijk. Ze zijn observeerbaar en beoordeelbaar. Een KBA kan meerdere competenties betreffen. Een KBA wordt uitgevoerd in een kenmerkende beroepssituatie. Bij deze beschrijving bleek vanuit de verschillende deskundigheidsgebieden (zoals jeugd of infectieziekten) consensus over wat ons als bindt in de publieke gezondheidszorg.

Consultatieronde 

November 2015 is door het KAMG bestuur besloten om het concept opleidingsplan in het veld uit te zetten voor reacties/consultatie. De reacties zijn in februari 2016 besproken in het KAMG bestuur in het Concilium. Eind oktober 2016 werd het aangepaste plan door het Concilium aangeboden aan het bestuur van de KAMG. Het KAMG bestuur heeft vervolgens een implementatieplan uitgewerkt.

Landelijk opleidingsplan

De arts in opleiding tot arts MG verwerft de competenties aan de hand van thema’s die in de 4 jaar toenemen in complexiteit. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in 1e en 2e fase of in profielen. Het opleidingsplan bevat generieke thema’s met bijbehorende KBA’ s. Een aio’s wordt opgeleid in een deskundigheidsgebied (zoals jeugd of infectieziekten), dit kleurt de KBA’ s. Samen met de opleider wordt bepaald hoe de aio’s KBAs in de werksituatie kan uitvoeren. In het begin van de opleiding zijn de activiteiten en opdrachten gericht op microniveau, in de loop van de 4 jaar wordt dit meer gericht op meso- en macroniveau. In het opleidingsplan zijn naast stages in het eigen deskundigheidsgebied ook stages in diverse werkvelden/deskundigheidsgebieden opgenomen.

Het opleidingsplan wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking tussen Concilium (generieke deel) wetenschappelijke verenigingen (specifieke deel) en het LOSGIO. Het gaat dan om beschrijving van de context waarbinnen de KBA gehaald kan worden, de eisen aan stages en onderwijs. De wetenschappelijke verenigingen dragen de invulling hiervoor aan. Dat wat samen kan wordt samen gedaan, maar dat wat specifiek is moet geborgd worden in het deskundigheidsgebied. Dit vormt de basis voor kwaliteitsborging van de uitstroom binnen het betreffende deskundigheidsgebied.

Deskundigheid jeugd

De AJN heeft in de zomer van 2016 de themakaarten en de KBA doorvertaald naar het deskundigheidsgebied jeugd. Een werkgroep heeft de context van de jeugdarts beschreven.
Een kerngroep van het Concilium lette op afstemming van de resultaten.
In een later stadium wordt het cursorisch onderwijs uitgewerkt (generieke deel en specifiek verplicht deel). Ook zal een advies worden opgesteld voor een overgangsregeling voor artsen, geregistreerd in een profiel naar geneeskundig specialist arts M&G, geregistreerd in een deskundigheidsgebied. Ook de eisen voor herregistratie of de kwaliteitseisen voor praktijkorganisaties worden nog beschreven.

Het volledige opleidingsplan arts M&G is hier te vinden:

Opleidingsplan Arts Maatschappij en Gezondheid