Commissie Opleiding & Onderwijs

Taakopdracht

De commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) adviseert het bestuur van de de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak via de OC KAMG ook over de specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid in ‘de tweede fase’. Daarnaast komen de benodigde randvoorwaarden en beleidsvraagstukken die een sterk verband houden met de kwaliteit van de opleiding en het onderwijs van onze discipline ter sprake. Wat betreft bij- en nascholing kan de commissie de rol van agendasetting op zich nemen.

Wat heeft de commissie gedaan?

Sprekende voorbeelden van onderwerpen die in de afgelopen jaren ter tafel kwamen, zijn de stage in het andere werkveld, een raming van het aantal benodigde opleidingsplaatsen, de inhoud van de Kritische Beroeps Activiteiten.

Wie zitten er in de commissie?

In de commissie hebben een aantal jeugdartsen plaats, waarvan een persoon afgevaardigd is vanuit het landelijk bestuur van de AJN. Bij voorkeur heeft de commissie aiossen uit de beide fases van de opleiding in haar geleding. Daarnaast is een tweetal adviseurs vanuit de beide opleidingsinstituten gesprekspartner.

Contact: oeno@ajnjeugdartsen.nl

Samenstelling commissie
(januari 2024)

Anita Pellenkoft
Maaike Kok
Vasanthi Iyer adviseur vanuit TNO
Lineke Dogger adviseur vanuit NSPOH
Afke Lukkes namens bestuur
Yvonne Turfboer
Ilona Konijn
Annemarie Bolt
Dagmar Burggraaf