Home > AJN > Commissies > Sectie Jeugd-GGZ

De sectie jeugd-GGZ bestaat uit ongeveer 40 artsen M&G en jeugdartsen KNMG werkzaam in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), verspreid over het land.

Onze leden zijn verdeeld over vier ICT-groepen die vier tot zes keer per jaar bijeen komen. Daarnaast organiseren we een keer per jaar een landelijke ICT-dag. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Naast inhoudelijke onderwerpen staat steeds prominenter onze positionering op de agenda. En dit is nodig ook, gezien de vele ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg- en de psychiatrie.

Ontwikkelingen

De twee ontwikkelingen in de psychiatrie en de (jeugd)gezondheidszorg die een grote impact hebben gehad op de werkzaamheden en positie van de jeugdartsen in de GGZ, zijn:

1 -Nieuwe indeling in de psychiatrie in drie echelons sinds 2014:

 • Huisarts en POH (basis GGZ = BGGZ)
 • Generalistische basis GGZ (GBGGZ)
 • Specialistische GGZ (SGGZ)

2 – De Jeugdwet: sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Beleid gericht op versterking eigen kracht, samenwerking rondom gezinnen, preventie en vroeg signalering. Een gezin, een plan, een aanspreekpunt!

Werkzaamheden van de jeugdarts GGZ

De dagelijkse werkzaamheden van de jeugdartsen GGZ verschillen enigszins per instelling, bestaan onder andere uit:

 • Sociaal-medisch onderzoek
 • Medicatiebehandeling
 • Aanmelding en consultatie taken intern
 • Zorgcoördinatie
 • Consultaties extern, bv Basisteam Jeugd & Gezin/Wijkteam, MKD, huisartsenpraktijk, ziekenhuizen (kindergeneeskunde), zorgadviesteam voortgezet onderwijs
 • Scholingen aan bijvoorbeeld huisartsen, jeugdartsen JGZ

Kenmerkend is dat de jeugdarts-GGZ in een multidisciplinair team werkt. De jeugdarts GGZ is aanwezig bij behandelplanbesprekingen. Door de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn de medicatiebehandelingen specialistischer en dus complexer geworden en zijn samenwerking en consultaties belangrijker geworden.

Activiteiten

Door de ontwikkelingen is het professionaliseren en profileren van onze sectie in een stroomversnelling gekomen. Activiteiten die we hebben ondernomen tot nu toe:

 • Een aantal leden heeft de workshop social media gevolgd.
 • Een eigen facebook groep is opgericht.
 • Het document ‘kwaliteitseisen arts M&G/jeugdarts KNMG werkzaam in de GGZ’ is opgesteld.
 • Bezoek aan de commissie hoofdbehandelaarschap GGZ die in mei 2015 het rapport ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep’ heeft uitgebracht.
 • Opzet ADHD proeftuin: regionale samenwerking tussen jeugdartsen JGZ en jeugdartsen GGZ op het gebied van ADHD behandeling.

Speerpunten

Speerpunten voor de komende tijd zijn:

 • Nog meer de samenwerking zoeken met collega jeugdartsen JGZ, huisartsen en kinderartsen, vooral op het gebied van ADHD behandeling.
 • Aansluiting bij BJG’s/wijkteams vinden.
 • Onze weg vinden naar en ons profileren richting de gemeenten.
 • Ons inhoudelijk blijven versterken op zowel jeugdgezondheidszorg als psychiatrisch vlak.
 • Intensivering van de samenwerking met het bestuur van de AJN.
 • Deelname aan de commissie O&O van de AJN om jeugd-GGZ als een mogelijk onderdeel van de nieuwe opleiding vorm te geven.
 • Samen met ons contactpersoon van de AJN optrekken rondom het terug winnen van het hoofdbehandelaarschap/regiebehandelaarschap. Inzet is meewerken aan het vormgeven van het kwaliteitsstatuut, door ons aan te sluiten bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.
 • Contacten leggen met verenigingen van andere beroepsgroepen werkzaam in de jeugd-GGZ, denk aan NvVP, NIP, P3NL.
 • Kennis op het gebied van sociale media vergroten om onderling te communiceren en voeling te houden met onze doelgroep.

Bestuur

voorzitter
Miriam van den Boom vice-voorzitter
Dorine Braakman secretaris
Marijke van Keulen penningmeester
Susan van Vliet algemeen bestuurslid
Tinneke Beirens contactpersoon landelijk bestuur contactpersoon landelijk bestuur

 

 

Deel via: