Home > AJN > Wat doet de AJN

Over de AJN

Communicatie en persvoorlichting

Klik HIER voor woordvoerders AJN /contactgegevens.

Visie

AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Structuur

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen regio-afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen hebben contact met leden binnen de JGZ-organisaties via de contactpersonen AJN.
De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal ingeschreven leden.

Daarnaast is er de ABC-raad, samengesteld uit de leden van het landelijk bestuur en vertegenwoordigers van de regionale afdelingsbesturen, commissies en de sectie Jeugd-GGZ. De raad heeft een (verplichte) klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot informatie, meningsvorming en advies. De ABC-raad vergadert driemaal per jaar.

Jaarlijks vinden twee wetenschappelijke vergaderingen plaats. Deze vergaderingen bestaan uit een algemeen deel (ALV) en een wetenschappelijk deel.

Beleid

Om de doelstellingen van de AJN te realiseren stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan vast. Belangrijke onderwerpen zijn de Opleiding en positionering van de jeugdarts en ontwikkelingen in de JGZ en door de invoering van de Jeugdwet. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de volgende doelen:

  • Het formuleren van diverse standpunten gericht op de opgroeiende jeugd
  • Het vergroten van de invloed van de AJN op het wetenschappelijk beleid en onderzoek binnen de JGZ, de politiek en de publieke opinie.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen JGZ en 1e en tweedelijns gezondheidszorg.
  • Professionalisering en positionering van de AJN en de JGZ.

Zie ook: Beleidsplan AJN 2015-2020 De AJN is vertegenwoordigd in diverse gremia waarin JGZ-beleid wordt voorbereid of bepaald en voert overleg met vele beroepsverenigingen, instellingen en onderzoeksinstituten werkzaam op het terrein van de zorg voor jeugd en de gezondheidszorg.

KAMG

De AJN is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). In de KAMG zijn alle artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) vertegenwoordigd. De activiteiten van de KAMG zijn gericht op de ontwikkeling van het vakgebied, de opleiding tot arts M&G en de belangenbehartiging van de beroepsgroepen.