Home > AJN > ABC-raad

De ABC-raad is een meningvormend en adviserend orgaan. Bovendien is de ABC-raad een klankbord voor het bestuur. Maximaal twee afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties participeren aan de ABC-raad. Eén persoon per afdeling, commissie of sectie heeft stemrecht.

Een ander doel is het uitwisselen van informatie tussen het landelijke bestuur, de afdelingen en de commissies.

 De ABC-raad staat het bestuur met raad terzijde, maar kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, indien hij dit uit hoofde van zijn adviserende taak gewenst acht. Het doorgeven van signalen uit de regio’s wordt ook als een belangrijke taak gezien. Bij noodzakelijke tussentijdse aanpassingen van de begroting zal de ABC-raad worden geconsulteerd door het bestuur.

De ABC-raad komt twee keer per jaar bij elkaar.

In het huishoudelijk reglement is een paragraaf gewijd aan de ABC-raad

Voorzitter: Lucy Smit

Secretaris: Gea Wieles

ABC-leden wordt aangeraden om zich aan te melden bij de besloten groep op Facebook van de AJN, dan ben je snel op de hoogte van het laatste nieuws.

 

Data 2022

Donderdag 21 april en donderdag 27 oktober
(online 16.00 uur / 18.00 uur)