Home > AJN > ABC-raad

De ABC-raad is een meningvormend en adviserend orgaan en klankbord voor het bestuur. Maximaal twee afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties participeren aan de ABC-raad. Een ander doel is het uitwisselen van informatie tussen het landelijke bestuur, de afdelingen en de commissies.

De ABC-raad staat het bestuur met raad terzijde, maar kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, indien hij dit uit hoofde van zijn adviserende taak gewenst acht. Het doorgeven van signalen uit de regio’s wordt ook als een belangrijke taak gezien. Bij noodzakelijke tussentijdse aanpassingen van de begroting, wordt de ABC-raad geconsulteerd door het bestuur.

Eén persoon per afdeling, commissie of sectie heeft stemrecht. In het huishoudelijk reglement is een paragraaf gewijd aan de ABC-raad.

ABC-leden wordt aangeraden om zich aan te melden bij de besloten groep op Facebook van de AJN, dan ben je snel op de hoogte van het laatste nieuws.

Voorzitter: Lucy Smit  – Secretaris: Gea Wieles

Data 2023                                                                   Data 2024

Woensdag 11 oktober                                                Woensdag 22 mei / 9 oktober

(online 16.00 uur / 18.00 uur)                                   (online 16.00 uur / 18.00 uur)