AEF-rapport Uitval reguliere zorg door Covid-19 bij JGZ

AJN Jeugdartsen

Ook in de jeugdgezondheidszorg is door corona sprake van uitval van de reguliere zorg. Vanwege de zorgen over de continuïteit van de reguliere JGZ-werkzaamheden, heeft AEF een analyse gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis voor de JGZ, in opdracht van de VNG in samenspraak met de BAC PG.

Hiervoor hebben zij gesproken met de beroepsverenigingen AJN en V&VN, het RIVM, de NCJ en de IGJ. Ook zijn de GGD GHOR en ActiZ betrokken. Daarnaast heeft AEF diverse interviews gevoerd met directeuren/bestuurders van JGZ-organisaties en de JGZ bij de GGD, en met diverse wethouders als bestuurders van de GGD.

Capaciteitsproblemen

In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de oorzaken zijn van de capaciteitsproblemen, wat JGZ-organisaties al doen om de capaciteitsproblemen te verminderen, wat daarvan kansen en risico’s zijn, en welke knelpunten er zijn om bepaalde manieren (breder) door te voeren. De JGZ heeft in de afgelopen periode alle zeilen bijgezet om zoveel mogelijk kinderen te blijven bereiken, extra aandacht te geven aan kwetsbare kinderen en achterstanden zoveel mogelijk te beperken. Er zijn regionale verschillen tussen JGZ-organisaties in de mate van capaciteitsproblemen en in de wijze waarop zij hun werkzaamheden nu hebben ingericht om hiermee om te gaan. De JGZ kan baat hebben van een gezamenlijk lerende aanpak.

Structurele zorgpunten

Bij het onderzoek zijn ook meer structurele zorgpunten aan het licht gekomen. Zo is mede vanwege bezuinigingen de nadruk van de JGZ meer komen te liggen op gezondheidsbeschermende (risicogericht) taken ten koste van de gezondheidsbevorderende taken. In de crisis is deze ontwikkeling sterker geworden. Deze preventieve opdracht van de JGZ verdient herwaardering. Evenals andere zorgsectoren heeft de JGZ te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Dit probleem dient samen met het rijk te worden aangepakt.

Voortzetting compensatieregeling

Het ministerie van VWS heeft Actiz, koepelorganisatie voor de JGZ, schriftelijk toegezegd de compensatieregeling COVID-19 zoals voor 2020 vastgesteld, te continueren in 2021. De VNG vraagt gemeenten, evenals voor 2020 gold, coulant te zijn met de doorbetaling van de JGZ voor activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de pandemie. Wij adviseren gemeenten de JGZ organisaties hierover in kennis te stellen.

Het rapport kun je vinden op de VNG-website.