Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen

De laatste coronamaatregelen zijn komen te vervallen in voorjaar 2023. Het Handelingskader thuisblijvers corona is daarmee niet meer van toepassing. Voor leerlingen die coronagerelateerd langdurig (deels) niet naar school gaan, geldt nu dezelfde route als voor alle andere leerlingen die ziek zijn. Het uitgangspunt is dat er voor alle jeugdigen die om medische redenen niet (volledig) naar school kunnen een oplossing komt om passend deel te nemen aan onderwijs.

Thuis door corona

Er kunnen diverse redenen zijn waarom kinderen en jongeren coronagerelateerd langdurig (deels) thuis zitten. Het betreft jeugdigen die bij een corona-infectie zelf een verhoogd risico lopen, jeugdigen met gezinsleden met verhoogd risico en jeugdigen met post-COVID. Ook kan een reden van thuisblijven zijn dat er onduidelijkheid en onzekerheid is over de medische gevolgen van een corona-infectie op langere termijn.

Jeugdarts

Wanneer een jeugdige vanwege een medische reden langdurig niet naar school kan, is het de taak van de jeugdarts om de leerling, ouders en school te adviseren. Zo nodig kan de jeugdarts met toestemming van leerling en ouders informatie opvragen bij de behandelend arts van de jeugdige en/of het kwetsbare gezinslid.

Passend Onderwijs

Samen met de jeugdige, ouders, school en zo nodig in overleg met behandelaren en de leerplichtambtenaar, kan vervolgens gekeken worden hoe een jeugdige weer passend deel kan nemen aan onderwijs. Soms zijn hiervoor aanpassingen nodig, bijvoorbeeld een aangepast rooster. Mocht een jeugdige niet (volledig) fysiek naar school kunnen gaan dan is (deels) vervangend onderwijs nodig.

Vertegenwoordigers vanuit de AJN jeugdartsen Nederland, Ieder(in), Ingrado, Ouders & Onderwijs, ministeries van VWS en OCW, PO Raad, VO-raad kwamen bijeen om gezamenlijk deze ouders onder de aandacht te houden. Zie het  Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen 26 juni 2023