Home > Ontwikkeling richtlijn Ondervoeding bij kinderen

Bij deze een oproep voor

A. deelname ‘invitational conference

B. ontwikkeling richtlijn Ondervoeding bij kinderen (NVK)’

A.
Esther Kramer (AJN) zoekt iemand die naar de invitational conference wil

Datum/tijd/locatie: 14 februari 2019 van 16 tot 18 uur in de Domus Medica.

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Het heeft de voorkeur om een ander lid dan het beoogde werkgroeplid af te vaardigen voor de invitational conference.

Deadline is 15 december.

Wie belangstelling voor deze uitnodiging heeft, graag mailen naar richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl

B.

Esther Kramer zoekt ook een werkgroep-lid.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een landelijke richtlijn ‘Screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen’ voor de algemene Kindergeneeskunde gebaseerd op evidence en consensus, waarin de criteria voor screening, diagnostiek en behandeling van ondervoeding bij kinderen tijdens een ziekenhuisopname en daarna worden vastgelegd.

Mandatering voor werkgroep:
Wij vragen u te participeren in de werkgroep door middel van het afvaardigen van één inhoudsdeskundig lid.
De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:
• geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
• het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (7 bijeenkomsten van gemiddeld 3 uur);
• het selecteren van literatuur;
• het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
• het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het
Kennisinstituut;
• het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
• indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende indicatoren en/of implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
• bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
• het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

De looptijd van het project is 24 maanden.

Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de werkgroepleden inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. Wij vragen u dan ook om de beoogde afgevaardigde in te lichten over bovenstaande verwachtingen. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten) op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

– eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: donderdag 17 januari 2019 van 19.00 tot 21.30 uur Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht
– tweede werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: donderdag 14 februari 2019 van 19.00 tot 21.30 uur Domus Medica

Deadline 15 december.
Graag hoort Esther van belangstellenden via richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl