Home > Nieuws > Nieuws vak > Wat werkt tegen pesten?

Het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’ is een grootschalig landelijk onderzoek. Het is uitgevoerd door een consortium van 5 universiteiten en het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er bestaat in Nederland grote onduidelijkheid over effectieve aanpak van pesten
door scholen. Tientallen programma’s proberen pesten op scholen terug te dringen, maar of
dit lukt is in de meeste gevallen niet getoetst. Het is dus van evident maatschappelijk belang
na te gaan in hoeverre programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk nu
echt pesten en gepest worden verminderen.
In dit onderzoek zijn 7 kansrijke programma’s tegen pesten onderzocht.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoeksproject zijn:

Leerlingen worden meer gepest dan zij aan leerkrachten en ouders vertellen. Bijna een derde van de leerlingen in het primair onderwijs wordt wel eens gepest op school. Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt meerdere keren per week gepest. Een derde van deze kinderen geeft aan dit aan niemand verteld te hebben, terwijl 79% van deze kinderen al meerdere schooljaren wordt gepest.

De mate waarin kinderen op school gepest worden verschilt sterk tussen klassen en scholen.
In 7.4% van de klassen wordt geen enkele leerling regelmatig gepest, terwijl in
15,6% van de klassen een kwart of meer van de leerlingen regelmatig gepest wordt.
Pesten blijkt in het primair onderwijs binnen een schooljaar te kunnen worden
verminderd met specifiek op pesten gerichte programma’s. Enkele van de onderzochte
programma’s verminderen aspecten van pesten of gedragsproblemen in de klas. Geen van
de programma’s heeft echter effect op alle uitkomstmaten tegelijk.
Vooral de specifiek op pesten gerichte universele programma’s PRIMA, in eerder
onderzoek KiVa (Veenstra, 2015) en, voor jonge kinderen, Taakspel zijn binnen een jaar
effectief tegen aspecten van pesten. De Kanjertraining heeft geen aantoonbaar effect op
pesten in het algemeen, maar lijkt op basis van huidig en eerder onderzoek (Vliek, 2015) een
effect te kunnen hebben in klassen met veel conflicten, met name wanneer het wordt
gegeven door een externe psycholoog.
Het specifiek op individuele kinderen met ernstiger gedragsproblemen gerichte
selectieve programma Alles Kidzzz vermindert gedragsproblemen volgens de leerkracht
sterk.
De andere programma’s zijn niet of weinig effectief tegen pesten.

Bron: Universiteit Utrecht

Lees hier het volledige rapport