Home > Nieuws > Nieuws vak > Verbeteren ouder-kindrelatie heeft bescheiden effecten

Een goede ouder-kindrelatie is van belang voor de ontwikkeling van kinderen.
Interventies (bijvoorbeeld een videotraining) kunnen ouders sensitiever maken en de
gehechtheid van kinderen positief beïnvloeden, maar de effecten zijn bescheiden. Het is
alleen zinvol om interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie in te zetten bij
specifieke doelgroepen. Dit geldt ook voor interventies om kindermishandeling te
voorkomen (zoals huisbezoeken van een jeugdverpleegkundige). Van belang is dat
daarbij gekozen wordt voor interventies waarvan de effectiviteit is onderzocht. Dat
schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

Mensen die als kind traumatische ervaringen (ernstige negatieve jeugdervaringen) meemaken,
krijgen op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen. Naast kindermishandeling (emotionele en fysieke mishandeling en verwaarlozing) zijn ook het meemaken van huiselijk geweld, scheiding van de ouders, psychische problemen of detentie van ouders ernstige negatieve
jeugdervaringen. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor gehechtheid als mogelijk
beschermende factor tegen (de gevolgen van) deze jeugdervaringen.

Een aanbod aan interventies om kindermishandeling te voorkomen zou beschikbaar moeten
zijn voor gezinnen waar sprake is van risicofactoren voor mishandeling. In gezinnen waar
kindermishandeling plaatsvindt kunnen interventies ervoor zorgen dat verdere mishandeling
uitblijft. Ook ouders die zelf behoefte hebben aan opvoedondersteuning zouden die moeten
kunnen krijgen. De Gezondheidsraad adviseert niet aan alle ouders interventies aan te bieden
om de ouder-kindrelatie te verbeteren. Er is te weinig bewijs dat dit effectief is.

Het is van belang dat gemeenten meer aandacht hebben voor effectiviteit bij de keuze voor
interventies. De raad beveelt onder andere aan professionals te scholen en gebruik van de
bestaande databank met effectieve interventies te stimuleren.

Download hier het rapport De ouder-kind relatie en jeugdtrauma’s

Bron: Gezondheidsraad