Home > Nieuws > Nieuws vak > Afwegingskader helpt artsen bij aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Het herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld is een ingewikkelde en precaire zaak. Wat kun je het beste doen om het kind zo snel en effectief mogelijk te helpen? Artsenorganisaties werken samen aan een afwegingskader dat hierbij extra ondersteuning moet gaan bieden. Dit afwegingskader wordt toegevoegd aan de bestaande KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er bestaat in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie een verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit om beroepskrachten te ondersteunen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf 1 januari 2019 is het voor deze sectoren verplicht een afwegingskader in de meldcode te hebben, ter praktische ondersteuning van de afwegingen die professionals hebben te maken. Voor beroepskrachten die met kinderen werken, zo ook voor artsen is het niet altijd even makkelijk om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en hier vervolgens adequaat naar te handelen.

Het afwegingskader voor artsen wordt ontwikkeld door het cluster artsencoalitie en wordt toegevoegd aan de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat afwegingskader helpt artsen in te schatten of het gaat om dermate acute en/of structurele onveiligheid dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Het afwegingskader wordt op 1 juli 2018 geïmplementeerd.

Acute en/of structurele onveiligheid melden
Kindermishandeling en huiselijk geweld is vaak problematiek met een langdurig karakter. Eerder geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld. Veel artsen zijn echter kort betrokken bij hun patiënten / cliënten, zien slechts een deel van het gezin en/of beschikken vaak niet over informatie over eerdere situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Om deze situatie te verbeteren moeten situaties van acute en/of structurele onveiligheid straks altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan signalen over een langere periode vanuit verschillende bronnen bij elkaar brengen, zodat Veilig Thuis snel(ler) signaleert wanneer opnieuw sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig thuis kan passende, toereikende hulp inzetten om structurele patronen van geweld te doorbreken.

Het doel is om (potentiële)slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Met de melding aan Veilig Thuis wordt de hulpverlening niet overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt.

 Wat is een afwegingskader?
Het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld helpt artsen acute of structurele onveilige situaties gemakkelijker te herkennen. Het biedt handvatten om de afweging te maken wanneer artsen zelf (ook) passende en toereikende hulp kunnen bieden of organiseren en wanneer het is aanwezen situaties te melden bij Veilig Thuis, zodat in afstemming met Veilig Thuis effectieve hulp georganiseerd wordt om de kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken en te stoppen.

Revisie KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De huidige KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld dateert uit september 2015. Met de komst van het afwegingskader zal de KNMG, in nauw overleg met de artsencoalitie, de meldcode als geheel ook gaan herzien.

Zie ook
DOSSIER Kindermishandeling

Vanuit de overheid werd deze animatie ontwikkeld over het afwegingskader in de Meldcode. Kamerbrief met de wijziging van het Besluit Meldcode beschreven.