Home > Nieuws > Nieuws vak > Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je
veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen
hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag
niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug
te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van
generatie op generatie, te doorbreken.

Onze ambitie is huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben en
ervoor zorgen dat iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dat betekent dat mensen bij een vermoeden over gaan tot actie. Wanneer we eerder
in actie komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen we de duur
van het geweld verkorten en erger voorkomen. Onze norm moet zijn dat ook bij twijfel, als je niet zeker bent of er wel wat aan de hand is, je toch in actie komt.

Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen:
1. Eerder en beter in beeld
Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden
verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben,
weten we beter hoe het slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen.
2.Stoppen en duurzaam oplossen
Het geweld wordt zo snel mogelijk gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden
samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden
passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd
die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn
betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.
3. Specifieke groepen
Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht
nodig. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en om kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Het programma omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm in de samenwerking tussen
professionals en organisaties in de regio. De vorm van de aanpak en de invulling daarvan verschilt per regio. Dit moet immers passen bij de werkwijze, structuur en opgave van de verschillende regio’s zelf.

Lees alle concrete plannen in het actieprogramma Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling dat de ministeries van JenV en VWS en de VNG op 25 april presenteerden.