Home > De Jeugdarts > Hoe blijf je jeugdarts

Herregistratie-eisen specialisten

Eind december 2015 keurde de minister het Besluit Herregistratie Specialisten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) goed en werd het bekend gemaakt. Op 1 januari 2016 trad het besluit in werking. Het besluit beschrijft de (nieuwe) eisen voor periodieke herregistratie van specialisten en profielartsen. De minimumeis om voor (gedeeltelijke) herregistratie in aanmerking te komen is aangepast. Sociaal geneeskundigen  moeten vanaf 1 januari 2016 in de vijf jaar direct voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie, gedurende gemiddeld acht uur per week als zodanig werkzaam zijn geweest. (Een verklaring van deze werkzaamheden is vereist.) In dat geval kan de herregistratie voor beperkte duur worden hernieuwd, mits aan de overige eisen is voldaan.

Om voor volledige herregistratie in aanmerking te komen, dient de arts sociale geneeskunde gedurende vijf jaar direct voorafgaande aan de expiratiedatum gemiddeld tenminste 16 uur per week voor het specialisme relevante werkzaamheden te hebben verricht. Sociaal geneeskundigen moeten ook aantonen dat zij gemiddeld over een periode van vijf jaar ten minste 40 uur per jaar hebben deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering . Ook moeten zij hebben deelgenomen aan kwaliteitsvisitatie. Lees de meest actuele informatie op de website van de KNMG

In het kort zijn dit de nieuwe eisen:

Sinds 1 januari 2016

  • 16 uur per week werkzaam in specialisme
  • 5 x 40 = 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Per 1 januari 2020 – kwaliteitsvisitaties

  • 1 x 5 jaar evaluatie individueel functioneren = jaarlijkse zelfevaluatie + gesprek + POP
  • 1 x 5 jaar externe kwaliteitsvisitatie = evaluatie groep + gesprek + verbeterplan

Meer informatie over evaluatie individueel functioneren (EIF) is HIER te lezen op de website van de KAMG

Herregistratie als arts zonder opleiding in de JGZ

Herregistratie is van belang als je wilt blijven werken in je beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Heb je je diploma behaald vóór 1 januari 2013, dan moest je je herregistreren vóór 1 januari 2018. Uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum ontvang je van het BIG-register een oproep. Het algemeen beoordelingskader biedt ondersteuning bij je voorbereiding op herregistratie. Het beoordelingskader vind je op de website van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis (urennorm), in een periode van vijf jaar moet u 2080 uur als arts werkzaam zijn, of de scholingseis.  Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie.

Specialistenregister

Staat u ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), dan hoef je geen aanvraag voor herregistratie in te dienen voor het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor hogere eisen gelden. Herregistratie in een erkend specialistenregister betekent dat je je niet hoeft te herregistreren in het BIG-register. Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in paragraaf 6 van het Beoordelingskader.

Herregistratie Jeugdarts KNMG of arts M&G

Elke vijf jaar moet de jeugdarts herregistratie aanvragen in het profiel- of arts-MG register. Verplichte eisen om aan te voldoen zijn bijscholing en het deelname aan intervisie of ICT-activiteiten. Maar ook andere werkzaamheden, bijvoorbeeld een bestuursfunctie of het publiceren van een artikel, kunnen meetellen als punten voor herregistratie. Kijk voor alle informatie op de website van de KNMG.

GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie)

Een makkelijk hulpmiddel bij herregistratie is GAIA. Wanneer je je hebt aangemeld worden punten van geaccrediteerde scholingen, waaraan je hebt deelgenomen, automatisch bijgeschreven. Andere activiteiten voor de herregistratie kan je ook zelf toevoegen aan GAIA. Lees verder op GAIA-accreditatie