Home > AJN > Wat doet AJN

Over de AJN

Visie

AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Structuur

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen regio-afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen hebben contact met leden binnen de JGZ-organisaties via de contactpersonen AJN.

De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal ingeschreven leden.

Daarnaast is er de ABC-raad, samengesteld uit de leden van het landelijk bestuur en vertegenwoordigers van de regionale afdelingsbesturen, commissies en de sectie Jeugd-GGZ. De raad heeft een (verplichte) klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot informatie, meningsvorming en advies. De ABC-raad vergadert driemaal per jaar.

Jaarlijks vinden drie wetenschappelijke vergaderingen plaats. Deze vergaderingen bestaan uit een algemeen deel (ALV) en een wetenschappelijk deel.

Beleid

Om de doelstellingen van de AJN te realiseren stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan vast. Belangrijke onderwerpen zijn de Opleiding en positionering van de jeugdarts en ontwikkelingen in de JGZ en door de invoering van de Jeugdwet (per 1-1-2015). Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de volgende doelen:

  • Het formuleren van diverse standpunten gericht op de opgroeiende jeugd
  • Het vergroten van de invloed van de AJN op het wetenschappelijk beleid en onderzoek binnen de JGZ, de politiek en de publieke opinie.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen JGZ en 1e en tweedelijns gezondheidszorg.
  • Professionalisering en positionering van de AJN en de JGZ.

In het beleidsweekend van september 2014 is een nieuw beleidskoers vastgesteld voor 2015-2020. Het 141029 Beleidsplan AJN 2015-2020 is gepresenteerd tijdens de ALV van november 2014.

De AJN is vertegenwoordigd in diverse gremia waarin JGZ-beleid wordt voorbereid of bepaald en voert overleg met vele beroepsverenigingen, instellingen en onderzoeksinstituten werkzaam op het terrein van de zorg voor jeugd en de gezondheidszorg.

KAMG

De AJN is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). In de KAMG zijn alle artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) vertegenwoordigd. Naast JGZ-artsen zijn dit b.v. artsen infectieziekten en forensisch geneeskundigen. De activiteiten van de KAMG zijn gericht op de ontwikkeling van het vakgebied, de opleiding tot arts M&G en de belangenbehartiging van de beroepsgroepen.

Jeugdarts of arts M&G

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe opleidingsstructuur voor artsen werkzaam in de JGZ. De opleiding bestaat uit twee fases. Artsen werkzaam in de JGZ worden geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als jeugdarts in het profielregister JGZ na een 2-jarige opleiding (1e fase) of als arts M&G na een 2-jarige vervolgopleiding (2e fase).
De AJN is betrokken bij de invulling van met name het profieldeel van de opleiding.

Communicatie en persvoorlichting

Het AJN-bestuur geeft informatie aan haar leden met de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) #AJNdag, de ABC-raad, de website, de digitale AJNieuwsbrief, het magazine JA!, de contactpersonen en afdelingsbesturen.
Zoekt u als pers contact met de AJN? Klik dan HIER voor woordvoerders/contactgegevens.